Quay lại menu chính

Gỡ cài đặt - SBước 1

Version 1.24.4

Tất cả các thư mục làm việc mà có thể chứa đựng những sao lưu sẽ được xóa.
Bạn chắc chắn bạn muốn điều đó?
không, bỏ qua ngay lập tức     có, cứ tiếp tục