Quay lại menu chính

Gỡ cài đặt - SBước 2

Version 1.24.4

xóa những thư mục làm việc

mọi thứ đã bị xóa thành công.

Xin xóa thư mục script
"/var/www/waxb39a/htdocs/"
bằng tay.

lên mức trên